چه کرده ارتودنسی

چه کرده ارتودنسی …

▪ نوع درمان: ارتو سرجری (جراحی و ارتودنسی)

▪ مدت درمان: هشت ماه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.